当前栏目:学习天地

二年级上学期必背古诗文篇目、弟子规、三字经及推荐阅读

2012-04-229669

二年级上学期必背古诗文篇目、弟子规、三字经及推荐阅读


一、必背古诗文篇目(10 

zènɡ liú jǐnɡ wén》【sònɡ】sū shì 

《赠刘景文》【宋】苏轼 

hé jìn yǐ wú qínɡ yǔ ɡài

荷尽已无擎雨盖,

jú cán yóu yǒu ào shuānɡ zhī

菊残犹有傲霜枝。

yì nián háo jǐnɡ jūn xū jì

一年好景君须记,

zhènɡ shì chénɡ huánɡ jú lǜ shí

正是橙黄橘绿时。

 

shān xínɡ》【tánɡ】dù mù 

《山行》【唐】杜牧 

yuǎn shànɡ hán shān shí jìnɡ xié

远上寒山石径斜,

bái yún shēn chù yǒu rén jiā

白云深处有人家。

tínɡ chē zuò ài fēnɡ lín wǎn

停车坐爱枫林晚,

shuānɡ yè hónɡ yú èr yuè huā

霜叶红于二月花。

 

huí xiānɡ ǒu shū》【tánɡ】hè zhī zhānɡ 

《回乡偶书》【唐】贺知章 

shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí

少小离家老大回,

xiānɡ yīn wú ɡǎi bìn máo cuī

乡音无改鬓毛衰。

ér tónɡ xiānɡ jiàn bù xiānɡ shí

儿童相见不相识,

xiào wèn kè cónɡ hé chù lái

笑问客从何处来。

 

zènɡ wānɡ lún》【tánɡ】lǐ bái

《赠汪伦》【唐】李白 

lǐ bái chénɡ zhōu jiānɡ yù xínɡ

李白乘舟将欲行,

hū  wén  àn  shànɡ  tà ɡē  shēnɡ

忽闻岸上踏歌声。

táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ

桃花潭水深千尺,

bù jí wānɡ lún sònɡ wǒ qínɡ

不及汪伦送我情。

 

niǎo mínɡ jiàn》【tánɡ】wánɡ wéi

《鸟鸣涧》【唐】王维 

rén xián ɡuì huā luò

人闲桂花落,

yè jìnɡ chūn shān kōnɡ。

夜静春山空。

yuè chū jīnɡ shān niǎo

月出惊山鸟,

shí mínɡ chūn jiàn zhōnɡ

时鸣春涧中。

liánɡ zhōu cí》【tánɡ】wánɡ zhī huàn

《凉州词》【唐】王之涣 

huánɡ hé yuǎn shànɡ bái yún jiān

黄河远上白云间,

yí piàn ɡū chénɡ wàn rèn shān

一片孤城万仞山。

qiānɡ dí hé xū yuàn yánɡ liǔ

羌笛何须怨杨柳,

chūn fēnɡ bú dù yù mén ɡuān

春风不度玉门关。

 

dēnɡ yōu zhōu tái ɡē【tánɡ】chén zi ánɡ 

登幽州台歌【唐】陈子昂 

qián bú jiàn ɡǔ rén

前不见古人,

hòu bú jiàn lái zhě

后不见来者。

niàn tiān dì zhī yōu yōu

念天地之悠悠,

dú chuànɡ rán ér tì xià

独怆然而涕下。

 

jiānɡ xuě【tánɡ】liǔ zōnɡ  yuán

江雪【唐】柳宗元

qiān shān niǎo fēi jué

千山鸟飞绝,

wàn jìnɡ rén zōnɡ miè

万径人踪灭。

ɡū zhōu shuō lì wēnɡ

孤舟蓑笠翁,

dú diào hán jiānɡ xuě

独钓寒江雪。

 

《ɡǔ lǎnɡ yuè xínɡ》【tánɡ】lǐ bái

《古朗月行》【唐】李白

xiǎo shí bù shí yuè

小时不识月,

hū zuò bái yù pán

呼作白玉盘。

yòu yí yáo tái jìnɡ

又疑瑶台镜,

fēi zài qīnɡ yún duān

飞在青云端。

 

fēnɡ》【tánɡ】lǐ qiáo

风【唐】李峤

jiě luò sān qiū yè

解落三秋叶,

nénɡ kāi èr yuè huā

能开二月花。

ɡuò jiānɡ qiān chǐ lànɡ

过江千尺浪,

rù zhú wàn ɡān xié

入竹万竿斜。

二、弟子规(节选)

rù zé xiào

【入则孝】

fùmǔhū  yìnɡwùhuǎn  fùmǔmìnɡ  xínɡwùlǎn

父母呼     应勿缓     父母命     行勿懒

fùmǔjiào  xūjìnɡtīnɡ  fùmǔzé  xūshùnchénɡ

父母教     须敬听     父母责     须顺承

dōnɡzéwēn  xiàzéqìnɡ  chénzéxǐnɡ  hūnzédìnɡ

冬则温     夏则凊     晨则省     昏则定

chūbìɡào  fǎnbìmiàn  jūyǒuchánɡ  yèwúbiàn

出必告     反必面     居有常     业无变

shìsuīxiǎo  wùshànwéi  ɡǒushànwéi  zǐdàokuī

事虽小     勿擅为     苟擅为     子道亏

wùsuīxiǎo  wùsīcánɡ  ɡǒusīcánɡ  qīnxīnshānɡ

物虽小     勿私藏     苟私藏     亲心伤

qīnsuǒhào   lìwèijù   qīnsuǒwù   jǐnwèiqù

亲所好     力为具     亲所恶     谨为去

shēnyǒushānɡ  yíqīnyōu  déyǒushānɡ  yíqīnxiū

身有伤     贻亲忧     德有伤     贻亲羞

qīnàiwǒ  xiàohé nán  qīnzēnɡwǒ xiàofānɡxián

亲爱我     孝何难     亲憎我     孝方贤

qīnyǒuɡuò  jiànshǐɡēnɡ  yíwúsè róuwúshēnɡ

亲有过     谏使更     怡吾色     柔吾声

jiànbúrù    yuèfùjiàn    hàoqìsuí    tàwúyuàn

谏不入     悦复谏     号泣随     挞无怨

qīnyǒují  yàoxiānchánɡ  zhòuyèshì bùlíchuánɡ

亲有疾     药先尝     昼夜侍     不离床

sānɡsānnián  chánɡbēiyè  jūchùbiàn   jiǔròujué

丧三年     常悲咽     居处变     酒肉绝

sānɡjìnlǐ  jìjìnchénɡ   shìsǐzhě  rúshìshēnɡ

丧尽礼     祭尽诚     事死者     如事生

chū  zé  tì

【出 弟】

xiōnɡdàoyǒu dìdàoɡōnɡ xiōnɡdìmù xiàozàizhōnɡ

兄道友     弟道恭     兄弟睦     孝在中

cáiwùqīng  yuànhéshēnɡ  yányǔrěn   fènzìmǐn

财物轻     怨何生     言语忍     忿自泯

huòyǐnshí  huòzuòzǒu  zhǎnɡzhěxiān  yòuzhěhòu

或饮食     或坐走     长者先     幼者后

zhǎnɡhūrén   jídàijiào    rén bù zài   jǐ jí dào

长呼人     即代叫     人不在     己即到

chēnɡzūnzhǎnɡ wùhūmínɡ duìzūnzhǎnɡwùxiànnénɡ

称尊长     勿呼名     对尊长     勿见能

lùyùzhǎnɡ   jíqūyī   zhǎnɡwúyán  tuìɡōnɡlì

路遇长     疾趋揖     长无言     退恭立

qíxiàmǎ  chénɡxiàjū  ɡuòyóudài  bǎibùyú

骑下马     乘下车     过犹待     百步余

zhǎnɡzhělì yòuwùzuò zhǎnɡzhězuò mìnɡnǎizuò

长者立     幼勿坐     长者坐     命乃坐

zūnzhǎnɡqián shēnɡyàodī  dī bùwén  què fēi yí

尊长前     声要低     低不闻     却非宜

jìnbìqū    tuìbìchí   wènqǐduì   shìwùyí

进必趋     退必迟     问起对     视勿移

shìzhūfù     rú shì fù   shìzhūxiōnɡ  rúshìxiōnɡ

事诸父     如事父     事诸兄     如事兄

三、三字经(节选)

rén zhī chū xìnɡběn shàn xìnɡ xiānɡ jìn xíxiānɡyuǎn

人之初 ,  性本善。  性相近 ,  习相远。

ɡǒu bújiào  xìnɡnǎi qiān  jiào zhīdào  ɡuìyǐzhuān

苟不教 ,  性乃迁。  教之道 ,  贵以专。

xīmènɡmǔ   zélínchǔ   zǐbùxué    duàn jīzhù

昔孟母 ,  择邻处。  子不学 ,  断机杼。  

dòu yān shān  yǒu yìfānɡ  jiào wǔzǐ mínɡ jùyánɡ

窦燕山 ,  有义方。  教五子 ,  名俱扬。

yǎnɡ bú jiào  fùzhīɡuò  jiào bù yán   shī zhī duò

养不教 ,  父之过。  教不严 ,  师之惰。

zǐ bù xué  fēi suǒ yí  yòu bù xué   lǎo hé wéi

子不学 ,  非所宜。  幼不学 ,  老何为。  

yù bù zhuó  bù chénɡqì   rén bù xué   bù zhī  yì

玉不琢 ,  不成器。  人不学 ,  不知义。  

wèi rén zǐ fānɡshào shí  qīn shīyǒu  xí lǐ yí 

为人子 ,  方少时。  亲师友 ,  习礼仪。

xiānɡjiǔlínɡ nénɡwēn xí  xiào yúqīn  suǒdānɡ zhí

香九龄 ,  能温席。  孝于亲 ,  所当执。

rónɡsì suì  nénɡ rànɡ lí  tì yú zhǎnɡ  yí xiān zhī

融四岁 ,  能让梨。  弟于长 ,  宜先知。

shǒu xiào tì cìjiàn wén  zhīmǒu shù  shí mǒu wén

首孝弟 ,  次见闻。  知某数 ,  识某文。

yī ér shí  shí ér bǎi  bǎi ér qiān  qiān ér  wàn

一而十 ,  十而百。  百而千 ,  千而万。

sān cái zhě  tiān dì rén  sān ɡuānɡ zhě  rì yuè xīnɡ

三才者 ,  天地人。  三光者 ,  日月星。

sānɡānɡzhě  jūn chén yì  fù zǐ qīn   fū fù shùn

三纲者 ,  君臣义。  父子亲 ,  夫妇顺。

yuē chūn xià  yuē qiū dōnɡ cǐsìshí   yùn bù qiónɡ

曰春夏 ,  曰秋冬。  此四时 ,  运不穷。

yuē nán běi  yuē xī dōnɡ  cǐsìfānɡ  yìnɡhūzhōnɡ

曰南北 ,  曰西东。  此四方 ,  应乎中。

yuēshuǐhuǒ  mùjīn tǔ   cǐwǔ xínɡ  běn hū shù

曰水火 ,  木金土。  此五行 ,  本乎数。

shíɡān zhě  jiǎ zhì ɡuǐ  shíèr zhī   zǐ zhì hài

十干者 ,  甲至癸。  十二支 ,  子至亥。

yuēhuánɡdào rìsuǒchán  yuēchìdào dānɡzhōnɡquán

曰黄道 ,  日所躔。  曰赤道 ,  当中权。

chìdào xià wēn nuǎn jí  wǒzhōnɡhuá zài dōnɡ běi

赤道下 ,  温暖极。  我中华 ,  在东北。

yuējiānɡhé  yuēhuái jì  cǐ sì dú   shuǐ zhī jì

曰江河 ,  曰淮济。  此四渎 ,  水之纪。

yuēdài huá sōnɡhénɡhénɡ cǐwǔyuè  shān zhīmínɡ

曰岱华 ,  嵩恒衡。  此五岳 ,  山之名。

yuēshìnónɡ yuēɡōnɡshānɡ  cǐsìmín  ɡuó zhīliánɡ

曰士农 ,  曰工商。  此四民 ,  国之良。

yuē rén yì  lǐzhìxìn   cǐwǔchánɡ  bùrónɡwěn

曰仁义 ,  礼智信。  此五常 ,  不容紊。

四、推荐阅读

1.《伊索寓言》2.《克雷洛夫寓言》3.《神笔马良》

相关阅读